Corectarea vederii de contact în Orsk, Suggest Documents

Poezii de , pagina 2

Privire general asupra dic ionarului Mul i cititori vor pune, desigur, întrebarea fireasc : ce m-a determinat s întocmesc o astfel de lucrare? R spunsul se concretizeaz în cele ce urmeaz : Mi-a pl cut înc din coal matematica, i ca elev i ca student - esen a hot râtoare - i cu aceast pl cere am prev zut speran a de a contribui la crearea unui dic ionar, nu numai ca înv tur de carte, ci i ca cercet tor tiin ific i deschiz tor de orizonturi.

Imaginea pentru crea ia matematic mi s-a format înc pe b ncile colii, în sala de cursuri, în banc cu colegii, în biblioteci, în fa a c r ilor consultate. Bibliotecile, pentru mine, au constituit un sanctuar, unde am g sit izvorul informativ necesar pentru unele realiz ri de lucr ri. În aceast atmosfer pl cut i cald a cercet rii documentare din literatura matematic român i str in mi-am creat perspectiva de viitor.

Muli cititori vor pune, desigur, întrebarea fireasc: ce m-a determinat s întocmesc o astfel de lucrare? Rspunsul se concretizeaz în cele ce urmeaz: Mi-a plcut înc din coal matematica, i ca elev i ca student - esena hotrâtoare - i cu aceast plcere am prevzut sperana de a contribui la crearea unui dicionar, nu numai ca învtur de carte, ci i ca cercettor tiinific i deschiztor de orizonturi. Imaginea pentru creaia matematic mi s-a format înc pe bncile colii, în sala de cursuri, în banc cu colegii, în biblioteci, în faa crilor consultate. Bibliotecile, pentru mine, au constituit un sanctuar, unde am gsit izvorul informativ necesar pentru unele realizri de lucrri. În aceast atmosfer plcut i cald a cercetrii documentare din literatura matematic român i strin mi-am creat perspectiva de viitor.

Fo tii mei profesori eminen i: Th. AngheluN. Abramescu, Gh. Bratu, P.

Sergescu, A. Angelescu, Gh. Demetrescu, dar mai ales lec iile m estrite cu atâta fine e ale lui D. Pompeiu, constituie una din bucuriile culminante ale vie ii mele, încununarea unei munci de o via întreagcare m-a condus la un crez, acela c istoria matematicii trebuie i merit s fie binecunoscut de c tre cititori, c ci valoarea unor fapte i oameni de tiin ai trecutului prezint o deosebit însemn tate pentru progresul tiin ei i tehnicii actuale.

Simpatia i interesul pentru literatura matematic a crescut zi de zi, sub îndrumarea profesorilor de atunci, a c ror amintire este vie i ast zi în sufletul meu. Dragostea i interesul pentru matematic nu m-au p r sit niciodat. Incontinuu mi-am p strat pasiunea de mai înainte asupra lecturii matematice, în special asupra istoriei matematicii.

deacv1.pdf

Pe aceast cale am devenit un autodidact. Cerin a de autodidact mi-a ap rut în momentul când mi-am cumulat multe cuno tin corectarea vederii de contact în Orsk în memorie minte i am sim it nevoia sistematiz rii lor, care mi-a r mas c l uz pân ast zi. Din momentul acesta mi-am dat seama de importan a istoriei matematicii.

Ast zi, când tiin a trebuie considerat ca factor primordial în constituirea societ ii române libere, am sesizat c trebuie s se in seam de o dezvoltare a colii matematice, reprezentat prin lucr ri noi i de valoare. Dezvoltarea activit ii cercet rii tiin ifice - recte a matematicii - are rol foarte important mai ales în zilele actuale i trebuie s constituie unul din factorii fundamentali ai progresului cultural-na ional în România.

În elaborarea acestei lucr ri, am fost condus de pricipiile de baz care trebuie s guverneze necesit ile i concep iile celor mai mari idealuri ale tiin ei i progresului, în folosirea transform rii i dezvolt rii colii pe baza celor mai noi principii, noi considera ii, s aib la baz gândirea i exprimarea celor mai frumoase sentimente i idealuri ale tineretului i societ ii din România.

În aceste condi iuni, gândurile mele s-au îndreptat c tre istoria matematicii pe care o consider ca un domeniu cultural, în generalitatea ei. Marele matematician Gh.

Uploaded by

Consider, deci, c istoria matematicii este o parte component a culturii, întrucât are un rol hot râtor în formarea personalit ii umane, deoarece matematica ac ioneaz din ce în ce mai mult i mai profund în toate activit ile umane, p trunde victorios în toate domeniile de cunoa tere, este legat de via.

Pentru aceasta e bine s se cunoasc istoria ei, sub orice corectarea vederii de contact în Orsk. Una din aceste forme este i lucrarea al turat. La crearea acestei lucr ri am inut seamc un profesor de matematic nu se poate considera ca un bun profesor dac nu cunoa te i nu e prin viziunea de seară - cel pu in în parte - cu istoria matematicii.

Înseamn c nu posed baza culturii matematice, c poate fi bine preg tit profesional, dar numai la timpul prezent, f r contextul istoric al no iunilor. No iunile matematice se prind mai u or legate de istorie decât, dac se predau sec, ceea ce e valabil în general. Am în eles c un rol important trebuie s îmi revin i mie de a continua cercet rile i a transmite cititorilor concep iile fundamentale din domeniul istoriei matematicii.

Din analiza materialului cercetat, am ajuns la concluzia c matematica este i art i tiin i tehnic i atunci pentru ce s nu-i o întrebare pentru un oftalmolog m importan i din punct de vedere istoric? Hipermetropia cauze mijloc de educare, m-au captivat m re ele figuri intelectuale i portretele unor matematicieni sub raportul personalit ii i al activit ii lor, to i dedica i i devota i în întregime cercet rilor absorbante, pasionante ale matematicii, care au adus o contribu ie esen ial la progresul civiliza iei i vie ii materiale i spirituale, al vie ii umane, în general.

Pentru aceasta e bine s îi cunoa tem cât de sumar i s ne ocup m de ei. Biografiile i activitatea tot atât de diverse ale matematicienilor m-au atras prin diversitatea mare de direc ii de cercet ri matematice i a pasiunii cu care au abordat problemele.

Dic ionarul Enciclopedic al Matematicienilor con ine un num r de la care coordonatorii au mai ad ugat unul, n. Pentru realizarea acestei lucr ri, am consultat un num r de c r i române ti i str ine franceze, germane, italiene, sovietice, englezeparte prin traduceri fragmentate privind autori diferi i i alte diverse bibliografii, diferite numere din 19 titluri de reviste de specialitate, 27 titluri de dic ionare, lexicoane i enciclopedii, corectarea vederii de contact în Orsk direct, fie prin coresponden e vezi cap.

Propriile mele str duin e i eforturi de atâ ia ani sunt concretizate în aceast lucrare.

Preacuvioșiile Voastre, Iubiți oaspeți, frați și surori, Bucuroși fiind, vă salutăm din inimă înlăuntrul vechii Mănăstiri a Acoperământului Maicii Domnului, lângă moaștele Preacuvioasei Maici noastre Matrona din Moscova.

În mod firesc se pune întrebarea: cum am reu it s concentrez un material atât de vast într-o lucrare relativ voluminoas? La aceast întrebare încerc s r spund. Am început cu consultarea diverselor opere, c r i, lexicoane, reviste, memorii etc. A urmat trierea acestor note i asocierea lor pe grupe dup alfabet i matematicieni, date biografice, activitate, opere, caracteriz ri etc.

DICŢIONAR ENCICLOPEDIC AL MATEMATICIENILOR - nocookie.net

Formarea listei matematicienilor dup grupajul notelor din cadrul aceleia i litere i dup asta, întocmirea unei liste noi în ordinea succesiv alfabetic a matematicienilor în cadrul aceleia i litere.

Prelucrarea materialului informativ în vederea redact rii textelor pentru fiecare matematician în parte, care a durat din anul pân azi. Aceasta a constat în eliminarea datelor informative duble, conexarea datelor similare, redactarea textelor etc. Identificarea matematicienilor, pentru care am ob inut date informative, fie dup numele lor adev rat, fie dup numele latinizat sau dup pseudonime. De exemplu, am ob inut informa ii pe numele Abraham Bar Hiia i în acela i timp pe numele Savasorda, de i este unul i acela i matematician.

În total a trebuit s identific peste de nume de 11 matematicieni, ceea ce în literatura român nu este semnalat în nici un concept.

Alexandr Soljenitin, Arhipelagul Gulag vol 3 by miopmiop - Issuu

În executarea acestor opera iuni am întâmpinat mari greut i i f r s descurajez, am învins prin r bdare, ra iune, logicvoin i rezisten. În calitate de cercet tor, trebuia s asigur i satisfacerea a patru strategii i tactici ale cercet rii: a nivelul i actualitatea tiin ific ; b profunzimea în detaliu; c extinderea i corelarea sprijinirea unui domeniu de cercetare pe o alt tem de cercetare ; Îndeplinirea acestor cerin e a constituit, în redactarea lucr rii, piedici i baricade greu de învins.

De exemplu, în unele lucr ri, am g sit numele de An Nairizi, iar la al i autori numele de Anaricius latinizatChiriac N. Acest fapt a creat o perspectiv de dezorientare a c rei punere la punct a reclamat r bdare îndelungat i mult aten ie pentru eliminarea erorilor de dublare. Urm rind acest fenomen i analizând cauzele, am sesizat c toate aceste pseudonime i latiniz ri de nume s-au produs pentru ca adev ra ii matematicieni, ca autori, s fie pu i la ad post de inchizi ie i de persecu iile religioase sau politice.

Identificarea numelui adev rat al matematicienilor din aceast categorie a reclamat multe i noi corectarea vederii de contact în Orsk ri. Wieleitner din 12 a trecut Saint Venant Barré. Întrebarea este: la ce liter e încadrabil, la S, V, A, sau B?

Am g sit multe cazuri asemenea care m-au pus pe gânduri. Se pune întrebarea: informa iile culese pe acest nume, importante în fond, de la care din ace ti matematicieni au provenit, la care urmeaz a fi atribuite? În aceste cazuri a fost nevoie de consultarea unei literaturi de multe pagini.

Iat un indice de dezorientare istoric. În general, restaurarea vederii culorii cazul matematicienilor cu ini ialele V sau W. Întrebarea: pentru ce se scrie denaturat i care nume este adev rat? La fel este cazul cu numele Witelo i Vitelo, sau cu P.

Vantzel i P. Wantzel etc. Întrebarea este, a c rui Schwarz este crea ia textului de mai sus, dac lipsesc alte date indicative i cum este corect scris: Schwartz sau numai Schwarz.

Vâlcovici, se arat c activitatea sa prive te mi carea fluidelor compresibile pe suprafe ele lui Bernoulli. Cine nu cunoa te cazul, se poate întreba pe drept cuvânt, despre care Bernoulli din aceast mare familie de matematicieni poate corectarea vederii de contact în Orsk vorba?

Nu e suficient s cunoasc problema numai autorul c r ii sau al articolului repectiv, ci trebuie s identifice cazul i cititorul! Întrebarea este: cum se poate construi o lucrare impecabil i precis în asemenea condi iuni de lacune create de unii autori cu atâta neaten ie?

Am remarcat aceea i constatare i în cazul familiei Cassini, în cadrul c reia exist patru matematicieni. Într-o carte de fizic am semnalat a a-numita lege a lui Ohm, cunoscut de altfel. Corectarea vederii de contact în Orsk multe c r i de literatur matematic sau reviste de specialitate, am g sit numele de Hamilton, f r indicarea prenumelui.

Textele respective g site în c r i sau reviste atribuite lui Hamilton f r prenume nu le-am putut identifica de a se putea atribui unuia sau altuia.

Much more than documents.

Chiar dac s-ar scrie, de exemplu, numele complet de Hamilton Sir W. Rowan, nu se poate ti c ruia dintre cei doi Hamilton cu acela i nume, se atribuie, dac nu se indic i anii vie ii.

C utând s înscriu acest text în Dic ionarul meu în sarcina matematicianului Ricci, am g sit c exist : Ricci Curbastro GregorioRicci MateoRicci Michel Angelo Întrebarea, la care Ricci se adapteaz rezultatul analizei cercet rilor lui Schnirelman, dac nu se indic nici prenumele, nici anul la care se refer aceste cercet ri?

Dintre aceştia face parte Iuliu Deac, autorul prezentului Dicţionar. I şi II Pite ti S. Rocamboles Plus S. Omul zilelor noastre tr ie te sub tirania actualului superficial i a timpului care curge prea repede.

Într-o carte am g sit indicat lucrarea: Eine Axiomatisierung der Mengenlehre, de Neumann, f r indicarea prenumelui. C rui Neumann se poate atribui aceast lucrare când eu am depistat Neumann Fr.

munca în bulgaria oftalmolog

La care Urbain se refer textul sesizat? În general, în literatura matematic corectarea vederii de contact în Orsk se vorbe te mult despre matematicianul grec Zenon, f r s se indice la care Zenon se refer textul citat în lucrarea consultat deoarece exist : Zenon din Elea Eleatul, î.

III-II î. Men ion m c Zenon din Elea prezint dispersiuni referitor la datele în care a tr it dup unii autori î. Cazul nu este unic. De exemplu, anul na terii lui Al Battani l-am g sit în diferite lucr ri sub numerele, Cât prive te pe Socrate, într-o lucrare apare c a fost strâns legat de sofi ti, în alte lucr ri, c era cu totul în contra sofi tilor i a fost atacat la Atena, de c tre Aristophan.

Pe Tales din Milet, în Istoria Matematicilor de t. Am g sit expuneri legate de activitatea lui Theodorasf r nici o indica ie sau element care s fixeze c rui Theodoras îi apar ine fraza respectiv. Aceea i situa ie o g sim relativ la Teon sau Theon din Alexandria sec. Pentru acest matematician am g sit pentru anul na terii:,i pentru anul mor ii, anii, În unele c r i am g sit c Ommar a construit un observator astronomic la Rey, iar în alte c r i la Merv. Este surprinz tor i faptul c în unele lucr ri g sim matematicienii: Kantor, Kantorovici, Kolmogorov, Kotelnikov, Koppernich etc.

Exist doi Nicole François, unulaltulambii francezi. LeonLebesgue Victor A. MaximoviciGünter H. Grassmann Acestea sunt numai câteva exemple.

corectarea vederii de contact în Orsk

Este interesant de asemenea faptul c unii matematicieni apar la diferi i autori sub diferite nume, astfel: Albinus Flacusmatematician englez, se g se te i corectarea vederii de contact în Orsk numele latinizat: Alcuin. Abraham Bar Hiia, matematician evreu se g se te i foarte des cu numele Savasorda. Matematicianul portughez Stockler Francisco de Borja este cunoscut sub numele Garçao.

Aproape în toate lucr rile consultate am g sit numele de Stevin sau Stevinus Simon, care reprezint pseudonimul lui Crous Mariematematician flamand. Fontana Nicolomatematician italian, în toate lucr rile apare sub numele de Tartaglia. În c r ile de istoria matematicii g sim numele de Rhaeticus al c rui nume adev rat este Georg Joachim. Fenomenele de mai sus nu se sesizeazde obiceiu, citind izolat câte o carte, dar când confrun i ideile i informa iile culese din mai multe c r i, u or te izbe ti de aceste fapte.

Nu vreau s scap din vedere faptul cîn ultimul timp, am sesizat faptul c matematicianul chinez, din secolul al XII-lea: in Tzin Sao, figureaz în diferite lucr ri, sub diferite nume, ca: Cin Cei-Sao, icu Ciang Sudan Su, Jin Zhang Suan Shu, in Juan, Quin Jiu Shao, dup cum transcrierea numelui s-a f cut din chinezîn limba coreeanjaponez sau alte limbi orientale. Identificarea am f cut-o în baza confrunt rii activit ii, a lucr rilor i a anilor.

Presupun c cele amintite mai sus i altele multe înc se datoresc în bun parte faptului c autorii respectivi s-au ghidat dup lucr rile scrise în diferite limbi, fiecare autor scriind numele matematicienilor dup sistemul lingvistic propriu al lor.

babel isaak.povestiri din odesa.pdf

Pentru mine personal reconstituirea acestor situa ii a constituit o cercetare îndelungatmig loas i cu mare r spundere precum i o exigen obositoare în lucr corectarea vederii de contact în Orsk, i va r mâne o problem deschis i pentru al i cercet tori. Cu toat aten ia cu care am lucrat s-ar putea s se descopere unele erori, ceea ce le v d inerente.

Eventuale inexactit i sau lipsuri sau complet ri ce ochelari negri pentru vedere vor descoperi de c tre cititori, sper s -mi fie aduse la cuno tin pentru a putea cunoa te i propriile mele erori i atunci abia voi putea aprecia gradul de eficien al muncii i str duin elor mele1.

Laminari tilor 33, Cod Dar pân acum nu s-a descoperit nici un remediu corectarea vederii de contact în Orsk erorii. A dori s m crede i c a fost o mare for moral punându-m singur, din proprie ini iativîn postura de cercet tor i simultan de constructor unei asemenea lucr ri, motiv pentru care îmi însu esc personal mul umirea sufleteasc. Au fost necesare mult voinstr duin i mai ales ini iativ pentru ducerea ei la bun sfâr it.

F r aceast însu ire se pr bu ea toat munc mea. Înv mântul de a-mi însu i principiile propriei mele experien e a fost sugerat i inspirat din experien a marilor matematicieni savan i. Ei au fost savan ii de model i eu am c utat s le imit modelul lor. Închei acest capitol f r a avea preten ia c am epuizat tot materialul. Nu pot aprecia dac r spunsul dat este suficient de clar i dac satisface întrebarea pus ini ial.

Dac îns vom lua în considerare caracteristicile lucr rii, acestea vor spune corectarea vederii de contact în Orsk mult. Conferen iar Dr. Turcu i conferen iar Dr. Toth Alexandru de la Universitatea din Cluj, întrucât eviden iaz celebrit i de matematicieni, dintre care unii uimitor de fecunzi prin descoperirile lor esen iale, iar al ii dedica i i devota i în întregime fundament rii diferitelor ramuri ale matematicii.

corectarea vederii de contact în Orsk consumabile pentru oftalmologie

Ace tia i înc mul i al ii au adus contribu ii esen iale în programul tiin ific al vie ii materiale i umane al întregii omeniri. Dic ionarul mai cuprinde i parte din activitatea agrimensorilor romani, egipteni i babilonieni.

Ea ilustreaz importan a matematicii în civiliza ia uman. Astfel a trecut f clia crea iilor matematice de la un matematician la altul, de la un popor la altul, din trecutul antic i pân azi.

Mai multe despre acest subiect