Oftalmologi samra. Lista cu nume de fete

AH1 corectata

disc pentru restaurarea vederii binoculare cum să repari hiperopia acasă

Sunt convins ci, in era digitali in care triim, ',cartea de buzunar",hand-book-ul" rimAne actuali gi in specialitatea noastre rePrezinte, de cele mai multe ori, prima opliune, oftalmologi samra instnJment de spriiin la care mediculapeleazi in cautarea rispunsului optim la nenumiratele oftalmologi samra samra cu carese confrunti.

Mullumesc tuturor colegilor din Centrul Universitar Timigoara, medici,studenli, voluntari, care 5i-au adus contribu{a la realizarea acestui Proiect - nrrnele lor le veli regisi la inceputul ci4ii. Dintre ace5tia, numele celorcare au asiSurat efectiv traducerea 9i adaptarea au fost trecute in deschi-derea fieciiui capitol.

oftalmologi samra

Acest efort colectiv a constituit un excelent prilej deexprimare 5i amplificare a spiritului de echipi, sentimentul ',combustibil"care asiguri mersul inainte al ,locomotivei ATl" 5i care ne-a inspiratin toateactivitatea noastra!

De asemenea lin se mul umesc organizaliilor care au fdcut Posibile tradu-cerea 5i publicirea acestei edilii a ce4ii originale in limba englezi, OxfordUnivenity Press gi Edituro Hipocrote.

Saiba como identificar sinais de problemas de visão nas crianças

Mai multe despre acest subiect