Rugăciune pentru restaurarea vederii

Oprește definitiv creșterea dioptriilor în 2 pași

Numeroase mărturii, aduse de Dv.

rugăciune pentru restaurarea vederii

Ele au completat cele ce aţi spus Dv. Mie îmi sunt lămurite pe deplin acum, însemnătatea, sensul, importanţa şi necesitatea lucrării lăuntrice de rugăciune pentru un creştin. Anume, prin această lucrare, având în inimă o necurmată aducere aminte de rugăciune despre Domnul Iisus Hristos şi mereu alergând la ajutorul Lui, creştinul îşi păzeşte curăţia vieţii sale celei duhovniceşti dinlăuntru, de întinarea cugetelor celor deşarte şi păcătoase şi mişcarea necurmată a patimilor.

El îşi lucrează acea osteneală lăuntrică necesară, fără de care şi viaţa lui cea de dinafară, purtarea lui nu poate fi creştină, după cum învaţă despre acest lucru Sfântul Isichie, presbiterul din Ierusalim : rugăciune pentru restaurarea vederii înlăuntrul inimii omul nu va face voia lui Dumnezeu şi nu va păzi poruncile lui, apoi el şi în afară nu va putea face acest lucru. De aici, anume din acest punct, trebuie să înceapă renaşterea noastră religioasă, dacă noi într-adevăr o voim.

Spuneţi-mi dacă eu am înţeles drept, însemnătatea rugăciunii lui Iisus?

modul în care încărcarea afectează vederea sindrom de viziune de recuperare computer

Mi se pare că aveţi dreptate. Revenind la conţinutul convorbirilor noastre anterioare, eu vreau să vă atrag atenţia asupra faptului, că noi până acum, aproape în întregime ne-am ocupat numai de cercetarea şi de studierea rugăciunii lucrătoare şi ostenitoare. Noi prea puţin ne atingem de rugăciunea contemplativă şi până acum nimic n-am vorbit despre acele primejdii care se ivesc în timpul unei lucrări greşite a rugăciunii lui Iisus. De aceea, eu vreau din nou să vă rog, spuneţi-mi mai amănunţit, pe cât acest lucru e cu putinţă, ce este rugăciunea contemplativă şi în ce se cuprinde deosebirea şi de cea lucrătoare, de asemenea şi ce este "înşelarea", în ce constă, de unde vine şi cum să se păzească de ea un lucrător al rugăciunii lui Iisus?

Faceți cunoștință cu Arhanghelul Rafael, Ingerul vindecării

Eu în mai multe rânduri v-am spus că în lucrarea rugăciunii lui Iisus se cere un progres şi o continuitate riguroasă.

Sporirea în rugăciune se face pe cale organică, pe nesimţite, după rugăciune pentru restaurarea vederii creşte organismul omenesc, după cum se dezvoltă o plantă. Toate la timpul lor. Nu trebuie de sărit înainte. Şi pe lângă acestea, trecerea de la rugăciunea cea lucrătoare la cea contemplativă nu depinde de eforturile omului, ci de voinţa lui Dumnezeu. Deşi în rugăciunea cea lucrătoare reuşita depinde de harul lui Dumnezeu, dar totuşi aici au mare însemnătate şi eforturile omului.

rugăciune pentru restaurarea vederii

Iar mai departe, întru sporirea rugăciunii, Rugăciune pentru restaurarea vederii Dumnezeu îl duce pe om parcă de mână şi căutarea cea de capul nostru a rugăciunii mai înalte fiind prematură şi păcătoasă, cuprinde în sine o mare primejdie pentru viaţa noastră cea duhovnicească.

Afară de aceasta, în rugăciune ca şi în alt oarecare proces organic, nu sunt limite bruşte, fixe, între momentele răzleţe ale creşterii.

Noi deosebim pe un copil de un tânăr, însă nu putem arăta momentul când copilul a devenit adolescent. La fel e şi în rugăciune. Noi cunoaştem rugăciunea cea grăită, rugăciunea minţii, rugăciunea minţii din inimă, rugăciunea cea de sine mişcătoare, rugăciunea cea văzătoare sau contemplativă, rugăciunea curată, rugăciunea cea duhovnicească, rugăciunea care trece dincolo de hotarele conştiinţei, însă noi nu putem exact să le separăm una de alta. Trecerea de la una la alta se petrece pe nesimţite, organic.

Vă aduceţi aminte de cuvintele Sf. Isaac Sirul, despre faptul în ce sens larg întrebuinţează Sf.

medicamente pentru îmbunătățirea alegerii vederii

Părinţi însăşi denumirea rugăciunii. Iată de ce, în toate convorbirile noastre, eu am în vedere mai întâi de toate să vă întăresc în gândul că e necesar cât mai tare să ne statornicim în rugăciunea lucrătoare, rugăciune pentru restaurarea vederii sporim în nevoinţa luării aminte, pocăinţei, zdrobirii, evlaviei, învingerii cugetelor.

Perioada aleasă pentru pelerinaj a avut în vedere Postul Adormirii Maicii Domnului, dar și Evanghelia Duminicii trecute, a vindecării celor doi orbi din Capernaum. Părintele a fost și ghidul pelerinilor, îndemnându-i tot timpul la rugăciune și cântări duhovnicești închinate Maicii Domnului. Pelerinajul a avut și un puternic caracter filantropic prin comuniunea dintre copii și nevăzători. Cei pelerini s-au închinat în biserica Mănăstirii Prislop ce datează din secolul al XVI-lea, au înălțat rugăciuni către Dumnezeu la mormântul Părintelui Arsenie Boca, un loc de pelerinaj pentru mii de credincioși, iar cei care au avut posibilitatea au vizitat și Peștera Sfântului Ioan de la Pris­lop.

Dacă rugăciunea Dv. Iar o petrecere dreaptă şi plină de răbdare în rugăciunea lucrătoare, însoţită de stările ridicate ale duhului, singur de la sine vă va da o astfel de bucurie şi o astfel de mulţumire, că nu veţi mai dori nimic mai mult şi nici nu veţi îndrăzni să cereţi mai mult, ci îi veţi mulţumi pentru ceea ce aveţi de la El. Eu, cu toată inima, am priceput şi mi-am însuşit această rugăciune pentru restaurarea vederii a Dv. Ca să scap de acest lucru, eu aş fi vrut să ştiu ce nu-i ajunge încă unui ostenitor al rugăciunii celei lucrătoare şi cum e acea rugăciune înaltă, contemplativă, la care au ajuns cei ce au sporit.

Eu caut acestea nu dintr-un îndemn al mândriei, ca să mă sui la latura lucrurilor ce nu pot fi atinse, ci numai pentru ca mai lesne să-mi dau seama de starea mea actuală de rugăciune. Tocmai acest răspuns nădăjduiam eu să-l aud de la Dv. Deci, dacă astfel stau lucrurile, apoi eu sunt gata să vorbesc cu Dv.

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău. Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor.

Însă în loc de a vorbi cu Dv. Amândoi ei erau originari din Rusia. Stareţul Vasile a fost povăţuitorul şi prietenul stareţului Paisie. Ei amândoi au deprins învăţătura Sfinţilor Părinţi despre lucrarea minţii şi rugăciunea lui Iisus prin lucrare, din propria încercare şi scriu despre acest lucru nu numai după cele ce au învăţat din cărţi, ci bizuindu-se şi pe încercarea lor personală.

De aceea toate cuvintele lor se deosebesc printr-o limpezime, preciziune şi exactitate. Despre aceşti stareţi, mai ales despre Paisie Velicicovschi, Dv. Cel din urmă dintre ei, care a adunat în jurul său până la o mie de fraţi la mănăstirea Neamţului, care a creat o şcoală numeroasă de ucenici de ai săi, care a înnoit prin traducerile sale literatura ascetică patristică, a avut în secolul al XVIII şi al XIX-lea o mare înrâurire asupra monahismului ortodox, mai ales în Rusia, care nu şi- a pierdut însemnătatea sa nici azi, lucru despre care acum nu voi mai vorbi pe larg.

Stareţul Vasile a scris predosloviile la cărţile despre lucrarea minţii ale Sf. Grigorie Sinaitul, Rugăciune pentru restaurarea vederii. Filotei Sinaitul, Sf.

20 de rugăciuni eficiente zilnic pentru vindecarea ochilor

Isichie Ierusalimeanul, Şi Sf. Nil Sorschi. În aceste predoslovii el arată că numai pravila de rugăciune de dinafară, cântarea de tropare şi rugăciune pentru restaurarea vederii şi cântarea de psalmi nu e de ajuns şi este neapărată nevoie de lucrarea lăuntrică a rugăciunii şi de lupta cu cugetele şi cu patimile, prin chemarea necurmată a numelui Domnului Iisus Hristos.

O astfel de lucrare lăuntrică nu trebuie socotită drept rugăciune pentru restaurarea vederii îndeletnicire numai a acelora care au ajuns la o înaltă treaptă de desăvârşire duhovnicească şi care s-au curăţit de patimi; ea este neapărat trebuincioasă şi celor începători, pe care-i ajută să-şi cunoască întocmirea lor lăuntrică şi lipsurile lor şi să învingă cugetele şi patimile. Totodată, stareţul Vasile respinge şi feluritele obiecţiuni care se ridică împotriva lucrării minţii şi demonstrează că anume ea îi ajută nevoitorului să deosebească lucrarea înşelării şi să fugă de ea.

El se atinge şi de rugăciunea cea contemplativă, descriind unele stări ale ei. În toate cele patru predoslovii el vorbeşte despre unul şi acelaşi lucru, însă lămureşte subiectul ce şi l-a propus din toate punctele de vedere, astfel că toate predosloviile se completează una pe alta.

Din operele stareţului Paisie, eu voi aduce numai "Capetele despre rugăciunea minţii" scrise împotriva hulitorilor lucrării minţii. Făcând cunoştinţă cu scrierile lor, Dv. Eu nădăjduiesc că planul propus de mine va fi pentru Dv. Grigorie Sinaitul. Predoslovia sau îndrumarea celor ce doresc să citească pe cel dintre sfinţi rugăciune pentru restaurarea vederii nostru Grigorie Sinaitul şi să nu păcătuiască împotriva înţelesului ei Mulţi citind această sfântă carte a Sf. Grigorie Sinaitul şi necunoscând din încercare lucrarea minţii, păcătuiesc împotriva minţii celei sănătoase, socotind că lucrarea minţii li se potriveşte numai bărbaţilor celor nepătimaşi şi sfinţi.

rugăciune pentru restaurarea vederii

Din această pricină, ţinându-se după obiceiul de dinafară, numai de cântarea de psalmi, tropare şi canoane, se complac numai în această lucrare a rugăciunii de dinafară. Ei nu înţeleg că această rugăciune, prin cântare, ne este lăsată nouă de Sf.

Vremuri de restaurare

Părinţi numai pentru un timp, din pricina neputinţii şi prunciei minţii noastre, ca noi deprinzându-ne încetul cu încetul să ne ridicăm la treapta lucrării minţii, dar nu ca până la sfârşitul nostru să petrecem în rugăciunea cântată.

Căci ce este mai copilăros decât faptul Grigorie Sinaitul, cap. Depărtându-ne de la o astfel de neputinţă, într-adevăr pruncească, ca nişte prunci de la pieptul cel hrănitor de lapte, Sf. Părinţi ne arată grosimea acestei lucrări, asemănând cântarea cea glăsuită cu limba cu cântarea păgânilor. Căci se cuvine, zice Sf. Macarie Egipteanul Cap. Iar dacă şi ne este îngăduit să cântăm cu glasul, apoi e pentru lenevia şi necunoaşterea noastră, cu scopul ca noi să ne ridicăm până la adevărata rugăciune.

 • 20 de rugăciuni eficiente zilnic pentru vindecarea ochilor | PUNCTE DE RUGĂRI
 • Asteptari La Rugaciune | luminaevangheliei
 • READ Despre rugaciuneparintele Arsenie BocaA ne ruga înseamnă a ne înălţa spiritul şi inima către Dumnezeu pentru a-I aduce laudele noastre,a-iexpune grijile noastre si a-I implora ajutorul.
 • YouVersion - Pagina 12 din 23 - Helping you engage more with the Bible every day.
 • Iată cum te asiguri că donația ta are cel mai mare impact în acest an.
 • WhatsApp Acest 20 de zi cu zi este eficient rugăciune pentru vindecare ochii îți vor restabili orbirea parțială atunci când îi vei ruga cu credință.

Iar care e rodul de la o astfel de rugăciune de dinafară, ne-a arătat Sf. Simeon Noul Teolog, în al doilea fel de luare aminte zicând : "Al doilea chip de luare aminte şi de rugăciune e astfel : când cineva îşi adună mintea sa în sine, abătând-o de la toate cele simţite şi păzeşte simţurile sale şi îşi adună toate cugetele sale, ca să nu vagabondeze prin lucrurile deşarte ale lumii acesteia - şi, ba îşi cercetează cugetele sale, ba ia aminte la cuvintele rugăciunii rostite de el, altă dată îşi adună în sine toate cugetele sale robite de diavol şi transformate în viclene şi deşarte; iar altădată, cu multă osteneală şi silinţă, din nou îşi vine în sine însăşi, fiind cuprins şi învins de vreo patimă oarecare.

Şi având această luptă şi război înlăuntrul său, nu poate fi niciodată în pace, sau să găsească tihnă să se ocupe de lucrarea virtuţilor şi să primească cununa dreptăţii.

Om trimis de Dumnezeu, căci prin el s-a fundamentat teologic întreaga experienţă duhovnicească a creştinului ortodox: unirea deplină cu Dumnezeu în iubire şi rugăciune; dimensiunea principală a ortodoxiei, rugăciunea, cu roadele ei, a fost aşadar, este şi va fi viaţa Bisericii, viaţa şi lucrarea Duhului Sfânt în Biserică în toate timpurile. Muntele Athos a devenit în secolele XIII-XIV centrul mişcării de înnoire a vieţii călugăreşti, prin sporirea rugăciunii, mişcare cunoscută sub numele de isihasm. Viaţa Sfântului Grigorie Palama Născut întânărul Grigorie a fost de mic în cercul familiei imperiale dat fiind că tatăl său, Constantin, era consilier intim al lui Rugăciune pentru restaurarea vederii II şi pedagog al nepotului acestuia, Andronic III. Când avea 7 ani, tatăl său muri, iar el fu educat şi instruit în ştiinţele vremii de celebrul învăţat Theodor Metochites, agonisindu-şi o solidă bază culturală.

Căci unul ca acesta este asemenea celui ce face război cu vrăjmaşii săi noaptea pe întuneric. El aude glasurile vrăjmaşilor şi primeşte rane de la ei, însă nu poate vedea limpede cine sunt ei, de unde vin, cum şi de ce îl înving.

Rugăciuni pentru a pune început bun în Postul Mare

Pentru că întunericul care se află în mintea lui şi furtuna pe care o are în cugete îi pricinuiesc această pagubă. Şi el deloc nu poate să scape de vrăjmaşii săi de gând, ca să nu-l zdrobească. El suferă de osteneli, însă se lipseşte de răsplată, căci e furat de slava cea deşartă, fără să-şi dea seama de acest lucru; el socoteşte despre sine că este cu luare aminte; de multe ori din mândrie îi dispreţuieşte pe alţii şi-i defaimă şi se socoate pe sine vrednic, după cum i se năluceşte lui, să fie păstor de oi şi să le îndrumeze asemănându-se unui orb, care încearcă să-i aducă pe alţi orbi.

Însă cum putem, prin simţurile cele de dinafară să ne păzim mintea, sau să o adunăm pe ea de la cele ce după firea rugăciune pentru restaurarea vederii singure se risipesc şi se răspândesc asupra lucrurilor simţite : văzul, privind cele frumoase sau urâte; auzul, ascultând cele plăcute sau potrivnice; mirosul, simţind cele cu bună mireasmă sau cele cu duhoare; gustul, gustând cele dulci sau cele amare; pipăirea, atingându-se de cele bune sau rele şi prin aceasta, asemenea frunzelor de vânt, tremurând şi clătinându-se; iar mintea, singură, tulburându-se de toate acestea şi cugetând despre lucrările lor, poate oare cândva să fie slobodă de cugetele cele de-a dreapta şi de-a stânga?

Nicidecum şi niciodată. Iar dacă simţurile de dinafară deloc nu pot îngrădi mintea rugăciune pentru restaurarea vederii cugete, apoi desigur, că se iveşte nevoia ca mintea să fugă de simţiri în ceasul rugăciunii înlăuntru, spre inimă, şi să stea acolo surdă şi mută la toate cugetele. Căci dacă cineva, numai în chipul de dinafară, se va depărta de văz, de auz şi de grăire, apoi capătă o linişte oarecare de patimi şi de cugetele cele rele; însă într-o măsură mult mai mare ea se va îndulci rugăciune pentru restaurarea vederii de odihna de cugetele cele rele, când rugăciune pentru restaurarea vederii depărta mintea sa de la cele cinci simţuri, de dinafară, închizând-o în cămara cea de dinlăuntru şi firească, sau în pustie, şi va gusta din bucuria cea duhovnicească, care-i vine de la rugăciunea minţii şi de la luarea aminte din rugăciune pentru restaurarea vederii.

Ca o sabie cu două tăişuri, ori încotro îi întoarsă taie cu ascuţişul său, tot ce întâlneşte, aşa şi rugăciunea lui Iisus Hristos, întoarsă uneori spre cugetele cele rele şi patimi, iar altele ori pentru păcate, sau prin aducerea aminte de moarte, de judecată şi de chinurile cele veşnice, este pusă în mişcare.

Despre rugaciune parintele Arsenie Boca

Iar dacă cineva Isaac Sirul şi Nil Sorschiîn afară de rugăciunea minţii, prin rugăciune cântată şi prin simţurile de dinafară cu vorbirea împotrivă, va vrea să îndepărteze momeala vrăjmaşului şi să stea împotriva vreunei patimi oarecare sau unui cuget viclean, acela în curând e rugăciune pentru restaurarea vederii de mai multe ori : căci dracii, învingându-l pe el, care se împotriveşte, şi rugându-i-se lui din nou, fiind parcă învinşi de rugăciune pentru restaurarea vederii lui, îşi bat joc de el şi-l împing cu gândurile lui spre slava cea deşartă şi trufie, numindu-l învăţător şi păstor de oi.

Şi ştiind acest lucru, Sf. Isichie zice : "Nu poate mintea noastră să învingă nălucirea drăcească singură de la sine şi nici să nădăjduiască acest lucru cândva; căci dracii, fiind vicleni în chip făţarnic, se supun şi se prefac învinşi, poticnindu-te pe tine cu slava cea deşartă, pe de altă parte.

ce afectează deteriorarea vederii

Şi nu pot suferi ca tu, măcar un ceas, să te înţelepţeşti prin chemarea lui Iisus Hristos". Şi din nou : "Fereşte-te ca să nu te înalţi asemenea Iui Israel din vechime, şi vei fi dat şi tu vrăjmaşilor celor de gând. Acela fiind izbăvit de Dumnezeul tuturor, de egipteni, s-a gândit să-şi facă spre ajutor un idol de ţărână. Iar sub idolul de ţărână înţelege mintea noastră neputincioasă, care atât timp cât roagă pe Iisus Hristos împotriva duhurilor celor viclene, uşor le izgoneşte şi printr-o iscusinţă, meşteşugită învinge puterile cele oştitoare ale vrăjmaşului.

Iar când el fără de pricepere, se va bizui numai pe sine, atunci asemenea celui aşa zis cu aripi iuţi, se sfarmă şi cade cu o cădere care te face să te miri".

2 Pasi prin care opresti definitiv cresterea dioptriilor tale

Până aici Sfântul Isichie. Pentru a lămuri citatul de mai sus de la schimonahul Vasile, începând cu cuvintele : "Însă cum putem prin simţurile cele dinafară să păzim mintea", aducem traducerea prescurtată a acestui loc de către Episcopul Teofan Zăvorâtul. Dacă nu se poate, apoi mintea are nevoie, în ceasul rugăciunii, să fugă înlăuntrul inimii şi să stea acolo surdă şi mută rugăciune pentru restaurarea vederii toate cugetele.

Cine se depărtează numai pe dinafară de văz, de auz, şi de grăire, acela capătă puţin folos. Închide-ţi mintea ta în cămara cea de dinlăuntrul inimii - şi atunci te vei îndulci din odihnă de cugetele cele rele şi vei gusta din bucuria cea duhovnicească adusă de rugăciunea minţii şi de luarea aminte din rugăciune pentru restaurarea vederii. Isichie zicea : "Nu poate mintea noastră singură de la sine să învingă miopic astigmatism cea drăceaseă, ba nici să nu nădăjduiască acest lucru cineva.

De aceea păzeşte-te ca să nu te înalţi asemenea lui Israel cel din vechime - şi vei fi dat şi tu vrăjmaşilor celor de gând. Acela fiind izbăvit de egipteni de către Dumnezeul tuturor, s-a gândit să aibă drept ajutor un idol de ţărână. Sub idolul de ţărână se înţelege mintea noastră cea neputincioasă, care atât timp cât îl roagă pe Iisus Hristos împotriva duhurilor celor viclene, îl izgoneşte cu uşurinţă, iar când se bizuie fără de pricepere pe sine, apoi aude cu o cădere, care te face să te miri şi se sfărâmă".

Episcopul Teofan : "Scrieri despre viaţa cea duhovnicească",pag.

 1. Full text of "Dumitru Staniloae - Iisus Hristos sau restaurarea omului"
 2. Vitamine multivitamine pentru vedere
 3. Scaner oftalmic cu ultrasunete

Din cele spuse, se cunoaşte îndeajuns puterea şi măsura lucrării minţii, adică a rugăciunii şi a cântării. Să nu socoţi însă, cititorule binecredincios, că Sf.

 • Pastor: Teodor Sacaciu, Ph.
 • Laser terapeutic în oftalmologie
 • Motive pentru deteriorarea vederii

Părinţi, depărtându-se de la cântarea rugăciune pentru restaurarea vederii de dinafară şi poruncind a ne deprinde cu lucrarea minţii, aduc o ştirbire psalmilor rugăciune pentru restaurarea vederii canoanelor.

Să nu fie : căci de la Duhul Sfânt sunt predate toate acestea Sf. Biserici în care toate lucrările sfinţite se încununează cu hirotonia şi cuprind în sine întreaga taină a iconomiei lui Dumnezeu Cuvântul, chiar până la a doua Lui venire şi totodată şi a învierii noastre. Şi nu e nimic omenesc în rânduielile Bisericii, ci totul e lucrarea harului lui Dumnezeu, care nu creşte din vrednicia noastră şi rugăciune pentru restaurarea vederii nu se împuţinează de păcatele noastre.

Însă la noi e vorba nu de rânduielile sfintei noastre Biserici, ci de pravila deosebită şi de felul de viaţă a fiecăruia dintre monahi, adică despre rugăciunea minţii care prin stăruinţa şi prin dreptatea inimii atrage, de obicei, harul Sfântului Duh, iar nu prin cuvintele psalmilor, în afară de luarea aminte din minte, ci cântate numai cu gura şi cu limba. Cum a zis Apostolul : "Vreau rugăciune pentru restaurarea vederii spun cu mintea mea cinci cuvinte decât zece mii cu limba".

Căci trebuie dintâi prin aceste cuvinte, cinci la număr, să ne curăţim mintea şi inima zicând neîncetat întru adâncul inimii : "Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă! Pentru că fiecare începător şi pătimaş poate instrumente chirurgicale în oftalmologie această rugăciune cu mintea, în paza inimii iar a o cânta deloc nu poate până ce nu se va curăţi mai întâi prin rugăciunea minţii.

RĂSPUNS DAT PROTESTANȚILOR

De aceea, Sf. Grigorie Sinaitul, cercetând şi desluşind vieţile şi scrierile şi iscusinţa duhovnicească a tuturor sfinţilor mai mult decât toţi, până în amănunţime cu Duhul Sfânt care era întru el rânduieşte să avem toată silinţa pentru rugăciune.

Mai multe despre acest subiect